+36 30 317-3779     oktatas@okmoki.hu

Adatvédelemi és adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat célja és jogszabályi alapja

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Oktatási Módszertani Kiadó Kft. (székhely: 9671 Sitke, Hunyadi u. 10., cégjegyzékszám: 18-09-102377, adószám: 11313382-2-18) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Oktatási Módszertani Kiadó Kft. megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Az adatkezelésre vonatkozó, az érintettekkel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének Társaságunk ugyancsak jelen dokumentumban foglaltakkal tesz eleget.

Ön, az Oktatási Módszertani Kiadó Kft. internet oldalán (http://okmoki.hu) történő vásárlással vagy közvetlen adatközlésével hozzájárul az adatainak a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett és jelen Adatkezelési Szabályzat szerint történő kezeléséhez.


2. Alapfogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.


3. Az Adatkezelő adatai

Név: Oktatási Módszertani Kiadó Kft.

Székhely: 9671 Sitke, Hunyadi u. 10.

Levelezési cím: 9500 Celldömölk, Sági u. 11.

Telefonszám: 06-30-317-3779

E-mail cím:

Web cím: http://okmoki.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-103038/2016.


4. Az Érintettek köre

Az Oktatási Módszertani Kiadó Kft által üzemeltetett http://okmoki.hu webcímen elérhető honlap (továbbiakban Weblap) látogatói és a Weblapon lévő online megrendelés funkciót használó természetes személyek, akik a megrendelés során megadják egyes személyes adataikat.


5. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül kezelésre.

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések:

A) A megrendelés során megadott adatok

- A kezelt adatok köre: A Weblap online megrendelő űrlapján bekért név, lakcím, e-mail cím, illetve telefonszám, melyeket a rendszer elektronikus levél formájában továbbít az Oktatási Módszertani Kiadó Kft részére.
- Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása. A megrendelés során megadott személyes adatok önkéntes adatszolgáltatásnak minősülnek.
- Az adatkezelés célja: A megrendelővel való kapcsolattartás, a szerződés megkötése, a megrendelés teljesítése, számlázása, ügyviteli feladatok ellátása.

B) A Weblap látogatóinak a szerver által automatikusan naplózott adatai

- A kezelt adatok köre: A látogatás időpontja, a látogató IP címe, a használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa.
- Az adatkezelés célja, jogalapja: A Weblap megtekintése során automatikusan, technikailag rögzített adatok a rendszer által automatikusan generált látogatottsági statisztikához kerülnek felhasználásra, kizárólag összesített formában, és egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók, az így készült kimutatás nem alkalmas az Érintettek egyedi beazonosítására.

C) Cookie-k (sütik)

A Weblap működése során cookie-kat nem használ.

D) Közvetlen üzletszerzési és kutatási célú adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait levélben, elektronikus levélben, vagy telefononon közvetlen megkeresés módszerével végzett reklám, illetve piackutatás, közvélemény-kutatás, ügyfélelégedettség-mérés céljából nem használja.


6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

7. Adattovábbítás

Az Érintett által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Az Adatkezelő az adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, nem teszi közzé; kivételt képez, ha jogszabály felhatalmazása alapján az illetékes hatóságok és szervek (bíróság, rendőrség, ügyészség, nyomozó hatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, adatvédelmi biztos, stb.) írásban kérik az adatok átadását, rendelkezésre bocsátását.

Az Adatkezelő a hatósági adatkérések teljesítésekor - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az Adatkezelő a személyes adatot csak az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezeli és tárolja.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
- kezelése jogellenes;
- az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
- az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

9. Rendelkezés személyes adatokkal, az Érintett jogai

Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A tájékoztatás az Adatkezelő postai címén (9500 Celldömölk, Sági u. 11.), illetve a ügyfélszolgálati e-mail címre küldött elektronikus levélben kérhető. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, forrásáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja.

Az Érintett kérheti az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését, zárolását, illetve helyesbítését. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet értesíti.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

10. Az Érintett jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett a személyes adatok védelméhez fűződő jogainak az Adatkezelő által történő megsértése esetén bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlapja: www.naih.hu

Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per az Érintett választása szerint az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.


2016. augusztus 10.

Oktatási Módszertani Kiadó Kft.

Telefon: +36 30 317-3779

E-mail:

Weboldal: www.okmoki.hu


© Oktatási Módszertani Kiadó Kft
Minden jog fenntartva


Weboldal: